Jaarstukken 2018

Financiering

De Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO) verplicht tot het transparant en inzichtelijk maken van het lokale treasurybeheer. Daartoe dient de gemeente tenminste te beschikken over:

  • Een Treasurystatuut waarin de beleidsmatige infrastructuur van treasury is vastgelegd.
  • Een Treasuryparagraaf; waarmee we in de begroting de (beleids-)voornemens weergeven en in de rekening daarover verantwoording afleggen.

Verdere professionalisering van de treasury-activiteiten streven we mede na middels een Treasurycomité dat sinds begin 2010 actief is. Jaarlijks legt dit Treasurycomité ter vaststelling een Treasuryplan aan ons voor. Daarmee bepalen we concreet hoe ons financieringsbeleid gestalte krijgt.

Het vigerende Treasurystatuut-2014, is door uw raad vastgesteld op 16 maart 2015. In het voorjaar van 2019 wordt uw raad een actualisatie van het Treasurystatuut aangeboden.

Sorteren op