Jaarstukken 2018

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten wij de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. De inkomsten zijn vrij aanwendbaar en worden als algemeen dekkingsmiddel ingezet om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de van het Rijk te ontvangen gemeentefondsuitkering en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarnaast verkrijgen wij inkomsten via dividenden en overige belastingen. In het programma worden tevens het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de af te dragen vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd.

Indicatoren
Conform het BBV worden naast de Zwolse indicatoren (zie bij de afzonderlijke doelen), ook de vanuit het Rijk voorgeschreven indicatoren gepresenteerd op basis van waarstaatjegemeente.nl

ga terug