Jaarstukken 2018

Algemene beschouwing

Met de Jaarstukken 2018 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de Begroting 2018. De Jaarrekening van de gemeente Zwolle laat over 2018 een positief resultaat zien van € 13,6 miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de toegestane reservemutaties.

Het voordelig resultaat is vooral het gevolg van incidentele meevallers, zoals een rijksbijdrage in de tekorten sociaal domein, gedeeltelijke vrijval vanuit de voorziening oninbare bijstandsvorderingen, een gerechtelijke uitspraak inzake het Ecodrome, de verkoop van gemeentelijke panden en vrijval vanuit projecten en reserves vanwege afronding investeringen. Verder is sprake van lagere uitgaven in het sociaal domein breed, onder andere vanwege het eerder kunnen inboeken van besparingen door interventiemaatregelen (onder andere bij Wmo thuisondersteuning), behalve op het gebied van jeugdhulp. Ten opzichte van de Berap 2018-2 zijn de uitgaven op jeugdhulp iets toegenomen. Een andere tegenvaller is de verrekening met de Belastingdienst als gevolg van het boekenonderzoek (zie de afzonderlijk toegezonden informatienota over het boekenonderzoek).

Naast het voordelig resultaat van de jaarrekening is sprake van een voordelig resultaat van € 12,8 miljoen uit de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2019. Dit resultaat is al aan de algemene concernreserve toegevoegd.

Het positieve resultaat van de jaarrekening wordt toegevoegd aan de algemene concernreserve. Deze middelen zijn vervolgens beschikbaar ter dekking van bestedingsvoornemens en / of knelpunten, zoals opgenomen in de Berap 2019-1 of Perspectiefnota 2020 - 2023 of blijven beschikbaar voor toekomstige investeringen en ontwikkelingen, waaronder afwegingen bij de Begroting 2020.

Gemeentelijke heffingen
Het financieel beleid van de gemeente is gebaseerd op een drietal uitgangspunten: een sluitende begroting, ruimte voor toekomstige investeringen, knelpunten en risico’s en het laag houden van de lastendruk voor burgers. In 2018 zijn de gemeentelijke heffingen met het inflatiepercentage van 2,3% aangepast, met uitzondering van:

  • Afkoop van infiltratie regenwater: in 2018 met 2% verlaagd.
  • Dwangsom voor het afhalen van fiets bij de AFAC, parkeerbelasting, toeristenbelasting en afvalstoffenheffing; in 2018 niet verhoogd.
  • Rioolheffing; in 2018 met 2,0% verhoogd.

Sociaal Domein
In maart 2018 is de raad geïnformeerd over het financieel tekort op het sociaal domein. De doorwerking van de tekorten uit 2017 en het feit dat de transformatiemaatregelen niet in het verwachte tempo effect sorteerden, heeft geleid tot de constatering dat bijsturing noodzakelijk was. Er moest een nieuwe balans worden gezocht tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing in het sociaal domein. Op 9 juli heeft de raad ingestemd met de nota 'interventies sociaal domein'. Bij de Berap 2018-2 is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de toenemende uitgaven in het aantal Wmo-verstrekkingen (€ 1,7 miljoen)  en de jeugduitgaven (€ 2,1 miljoen). Tevens is daarbij geconstateerd dat de ingeschatte opbrengsten uit interventiemaatregelen voor 2018 nagenoeg geheel zijn gerealiseerd. De eindprognose van 2018 laat een minder nadelig resultaat zien. Het lagere tekort bedraagt bijna € 3,5 miljoen; dit wordt met name verklaard door de afname in lasten in de Wmo ondersteuning, Wmo vervoer, bijstand, armoede / schulddienstverlening en vrijval van het restantbudget van de jaarschijf 2018 uit de behoedzaamheidsreserve. In de eindprognose is voor Jeugdhulp een aanvullend nadeel van - € 0,4 miljoen toe te schrijven in vergelijking met Berap 2018-2. Naast het lagere tekort zien we een lagere last voor de PGB Beschermd Wonen ontstaan. Dit wordt op basis van de SVB administratie bepaald.

In de Berap 2019-1 en de Perspectiefnota 2020 - 2023 zitten bijstellingen en / of investeringen voor de betreffende jaarschijven opgenomen.

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Hanzeland
De Strategische Agenda voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland is op 17 december 2018 unaniem vastgesteld door de raad. Deze agenda is het richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van dit gebied en voor de uitwerking in deelgebieden in de vorm van het opstellen van nota’s van uitgangspunten en stedenbouwkundige verkenningen. De ambitie is het gebied te transformeren naar een nieuw gemengd stedelijk woon-werkgebied.

Omgevingsvisie
De raad heeft op 29 oktober 2018 het plan van aanpak omgevingsvisie Zwolle vastgesteld. Dit plan van aanpak heeft als doel te komen tot één Zwolse omgevingsvisie. Fundament daarvoor is het door de raad vastgestelde omgevingsvisie deel 1 met kernopgave en topambities. Een belangrijke stap uit dat plan van aanpak is het uitwerken van strategische vraagstukken op het gebied van onder meer wonen, economie, mobiliteit, klimaat en energie. Met name de uitwerking naar gebieden staat daarbij centraal. De eerste stappen voor die uitwerking zijn in 2018 gemaakt en vervolgt in 2019.

Energietransitie
Om te bevorderen dat Zwolle op termijn energieneutraal is, is een plan opgesteld dat ons helpt ons doel te halen én zoveel mogelijk positieve neveneffecten te bereiken. Een fundament voor de Zwolse energietransitie. We hebben doelstellingen en speerpunten geformuleerd en hebben daar de nodige acties aan verbonden. Er is een start gemaakt om zonnevelden (Sekdoornseplas, Bomhofplas, Scholtensteeg, Weekhorst), windmolens (Tolhuislanden), geothermie  en biomassa te ontwikkelen en waar mogelijk in de ruimtelijke opgave te realiseren.

We hebben een start gemaakt met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. In verschillende wijken (onder andere Berkum aardgasvrij, Holtenbroek en Aa-landen) wordt onderzocht door bewoners hoe zij gezamenlijk een stap kunnen zetten in de verduurzaming van hun leefomgeving. Het gemeentelijk energieloket Verbeter en Bespaar wordt ingezet om bewoners te ondersteunen met praktische adviezen op energiebesparing. We zoeken de brede samenwerking op in de energie regio in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES), Transform en samenwerking met buurtgemeenten in het kader van grootschalige energie, waar verkennende gesprekken al plaatsvinden.

Circulair
Er is al het nodige gaande in de gemeente en regio Zwolle op het gebied van circulaire economie. Steeds meer ondernemers en inwoners zijn betrokken bij de transitie naar een circulaire economie. Het aantal bedrijven dat circulaire producten aanbiedt groeit, ook in de Regio Zwolle.

Mobiliteit
In 2018 is het startdocument voor de Mobiliteitsvisie met als titel "Op weg naar 2030. Bouwstenen voor beleid" naar de Raad gestuurd. Als uitwerking hiervan wordt in 2019 de Mobiliteitsvisie aan de Raad aangeboden. In 2018 zijn verder ook het actieplan Toegankelijkheid 2018 – 2019 (toegankelijker maken van de openbare ruimte voor mensen met een handicap) en het actieplan Stadslogistiek beschikbaar gesteld. Ten slotte zijn in 2018 ook enkele infrastructurele projecten opgeleverd. Denk aan de Zalnébrug over het kruispunt N35 – Oldeneelallee en de Belvédèretunnel in Stadshagen.

Cultuur
In 2018 hebben wij ingespeeld op de aanstaande stelselherziening door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben ons vol ingezet voor het opstellen van een regionaal Cultuurprofiel Regio Zwolle. We hebben hierin de lead genomen waarbij we de 20 gemeenten van Regio Zwolle gedurende het proces betrokken hebben om tot een regionaal profiel te komen met een aantal proeftuinen voor nadere uitwerking. Door samen te werken aan de uitwerking van het profiel wordt de regionale infrastructuur versterkt.

Voor een groot aantal culturele instellingen was 2018 een succesvol jaar. De positieve lijn van de Zwolse Theaters heeft zich in 2018 doorgezet. Ook voor Hedon was 2018 wederom succesvol. Er zijn verdere stappen gezet in de vorming van een (hybride)productiehuis dat naar verwachting zal uitgroeien tot een instelling voor de gehele regio.

ga terug