Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf kapitaalgoederen geeft inzicht in het onderhoud van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn investeringen die een gemeente doet en die daarna regelmatig onderhoud vergen. Voorbeelden zijn wegen, kunstwerken, riolering, gebouwen, speelvoorzieningen en groen. Het onderhouden van kapitaalgoederen is van belang voor aspecten als leefbaarheid en veiligheid. Uw Raad heeft vastgesteld wat het onderhoud- en kwaliteitsniveau moet zijn; deze zijn opgenomen bij de verschillende onderdelen van deze paragraaf.

De paragraaf kapitaalgoederen geeft per onderdeel inzicht in:

  • Het beleidskader.
  • De financiële consequenties en de vertaling daarvan in de begroting

Daarnaast kiest de gemeente Zwolle ervoor om de risico’s ook hier te beschrijven. Deze informatie is gelijk aan de informatie uit de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s, maar heeft betrekking op de hier beschreven inhoud.

Sorteren op