Jaarstukken 2018

Welkom op de website van de Jaarstukken 2018 van de gemeente Zwolle.

Met de Jaarstukken 2018 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisatie van de Begroting 2018. De Jaarstukken 2018 omvatten het Jaarverslag en de Jaarrekening.

  • Het Jaarverslag bestaat uit de algemene beschouwing, de programmaverantwoordingen en de paragrafen.
  • De Jaarrekening bevat de financieel verslag, met daarin de grondslagen, de balans en de programmarekening.

De Jaarstukken zijn een spiegel van de Begroting 2018. De website volgt de opbouw conform de tien begrotingsprogramma’s, met daarin de structuur ambitie, doel en criteria. Conform de Begroting 2018 wordt ook de begrotingsbrede set met indicatoren gepresenteerd.

De accountant, PricewaterhouseCoopers, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken 2018. Dit betekent dat zij van oordeel zijn dat de Jaarstukken een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van de activa & passiva en de baten & lasten  per 31 december 2018. Ook geeft deze verklaring aan dat de Jaarstukken rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen. Het accountantsverslag van PwC over de Jaarstukken 2018 vindt u hier .

Voor vragen over de Jaarstukken 2018 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl)

Publicatiedatum: 5 juni 2019.

  • Binnen het onderdeel ‘programma’s’ vindt u de beschrijvingen van de doelen, de activiteiten en projecten en de bijbehorende financiën. In de jaarstukken is per doel beschreven hoe de uitvoering heeft plaatsgevonden.

  • Het onderdeel 'paragrafen' bevat de wettelijke voorgeschreven onderdelen lokale heffingen, weerstandsvermogen & risico's, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

  • Het onderdeel 'financieel verslag' bevat onder andere de toelichting op de balans, de exploitatie en andere financiële informatie.