Jaarstukken 2018

Programma 1. Samenleving

Programma 1. Samenleving

In onderstaand overzicht wordt op programmaniveau de volgende informatie gepresenteerd:

  • De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2018, opgedeeld naar:
    • Vastgestelde begroting 
    • Begrote kredieten die in 2018 via exploitatie worden verantwoord
    • Vastgestelde begrotingswijzigingen
  • De jaarrekeningcijfers
  • Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten

Lasten

Baten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Saldo

Vastgestelde begroting

41.927.178

6.171.064

353.624

718.964

+ mutaties projecten

85.839

27.700

0

58.139

+ begrotingswijzigingen

1.261.616

139.438

509.500

461.952

Begroting t/m december

43.274.633

6.338.202

863.124

1.239.055

- Jaarrekening

42.803.296

7.109.059

1.027.723

1.006.589

Gerealiseerd resultaat Programma 1

471.337

770.857

-164.599

-232.466

Saldo

845.129

ga terug